14:33 +08 Thứ bảy, 25/09/2021

NỘI DUNG WEBSITE

HỆ THỐNG TRA CỨU
Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT

Trang nhất » Tin Tức » GÓC HỌC SINH » Tài nguyên 


Một số phím tắt trong Word và Excel

Thứ ba - 21/01/2014 22:04

MỘT SỐ PHÍM TẮT TRONG EXCEL
 
Phím tắt Ý nghĩa
Enter Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới
ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm
Alt+Enter Bắt đầu dòng mới trong ô
Backspace Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn
Delete Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn
Ctrl+Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng
Phím mũi tên Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự
Home Chuyển về đầu dòng
Ctrl+D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl+R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift+Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên
trong vùng chọn
Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải
vùng chọn
Shift+Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái
vùng chọn
 
Phím tắt Ý nghĩa
= Bắt đầu một công thức
F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Backspace Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh
Ctrl+F3 Đặt tên cho vùng chọn
F3 Dán một tên đã đặt trong công thức
F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook
đang mở
Shift+F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt+= Chèn công thức AutoSum
Ctrl+; Cập nhật ngày tháng
Ctrl+Shift+: Nhập thời gian
Ctrl+K Chèn một Hyperlink
Ctrl+Shift+” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con
trỏ của ô hiện hành
Ctrl+’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con
trỏ của ô hiện hành
Ctrl+A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một
tên hàm vào công thức
Ctrl+Shift+A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi
nhập tên hàm vào công thức
Định dạng dữ liệu
Phím tắt Ý nghĩa
Ctrl+1 Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl+Shift+~ Định dạng số kiểu General
Ctrl+Shift+$ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số
thập phân
Ctrl+Shift+% Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ
số thập phân)
Ctrl+Shift+^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ
số thập phân
Ctrl+Shift+# Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl+Shift+? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập
phân
Ctrl+Shift+& Thêm đường viền ngoài
Ctrl+Shift+ - Bỏ đường viền
Ctrl+B Bật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl+I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl+U Bật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl+5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl+9 Ẩn dòng
Ctrl+Shift+( Hiển thị dòng ẩn


MỘT SỐ PHÍM TẮT TRONG WORD
   Command Name                  Shortcut Keys
   ------------------------------------------------------------------------
   All Caps                      CTRL+SHIFT+A
   Annotation                    ALT+CTRL+M
   App Maximize                  ALT+F10
   App Restore                   ALT+F5
   Apply Heading1                ALT+CTRL+1
   Apply Heading2                ALT+CTRL+2
   Apply Heading3                ALT+CTRL+3
   Apply List Bullet             CTRL+SHIFT+L
   Auto Format                   ALT+CTRL+K
   Auto Text                     F3 or ALT+CTRL+V
   Bold                          CTRL+B or CTRL+SHIFT+B
   Bookmark                      CTRL+SHIFT+F5
   Browse Next                   CTRL+PAGE DOWN
   Browse Previous               CTRL+PAGE UP
   Browse Sel                    ALT+CTRL+HOME
   Cancel                        ESC
   Center Para                   CTRL+E
   Change Case                   SHIFT+F3
   Char Left                     LEFT
   Char Left Extend              SHIFT+LEFT
   Char Right                    RIGHT
   Char Right Extend             SHIFT+RIGHT
   Clear                         DELETE
   Close or Exit                 ALT+F4
   Close Pane                    ALT+SHIFT+C
   Column Break                  CTRL+SHIFT+ENTER
   Column Select                 CTRL+SHIFT+F8
   Copy                          CTRL+C or CTRL+INSERT
   Copy Format                   CTRL+SHIFT+C
   Copy Text                     SHIFT+F2
   Create Auto Text              ALT+F3
   Customize Add Menu            ALT+CTRL+=
   Customize Keyboard            ALT+CTRL+NUM +
   Customize Remove Menu         ALT+CTRL+-
   Cut                           CTRL+X or SHIFT+DELETE
   Date Field                    ALT+SHIFT+D
   Delete Back Word              CTRL+BACKSPACE
   Delete Word                   CTRL+DELETE
   Dictionary                    ALT+SHIFT+F7
   Do Field Click                ALT+SHIFT+F9
   Doc Close                     CTRL+W or CTRL+F4
   Doc Maximize                  CTRL+F10
   Doc Move                      CTRL+F7
   Doc Restore                   CTRL+F5
   Doc Size                      CTRL+F8
   Doc Split                     ALT+CTRL+S
   Double Underline              CTRL+SHIFT+D
   End of Column                 ALT+PAGE DOWN
   End of Column                 ALT+SHIFT+PAGE DOWN
   End of Doc Extend             CTRL+SHIFT+END
   End of Document               CTRL+END
   End of Line                   END
   End of Line Extend            SHIFT+END
   End of Row                    ALT+END
   End of Row                    ALT+SHIFT+END
   End of Window                 ALT+CTRL+PAGE DOWN
   End of Window Extend          ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
   Endnote Now                   ALT+CTRL+D
   Extend Selection              F8
   Field Chars                   CTRL+F9
   Field Codes                   ALT+F9
   Find                          CTRL+F
   Font                          CTRL+D or CTRL+SHIFT+F
   Font Size Select              CTRL+SHIFT+P
   Footnote Now                  ALT+CTRL+F
   Go Back                       SHIFT+F5 or ALT+CTRL+Z
   Go To                         CTRL+G or F5
   Grow Font                     CTRL+SHIFT+.
   Grow Font One Point           CTRL+]
   Hanging Indent                CTRL+T
   Header Footer Link            ALT+SHIFT+R
   Help                          F1
   Hidden                        CTRL+SHIFT+H
   Hyperlink                     CTRL+K
   Indent                        CTRL+M
   Italic                        CTRL+I or CTRL+SHIFT+I
   Justify Para                  CTRL+J
   Left Para                     CTRL+L
   Line Down                     DOWN
   Line Down Extend              SHIFT+DOWN
   Line Up                       UP
   Line Up Extend                SHIFT+UP
   List Num Field                ALT+CTRL+L
   Lock Fields                   CTRL+3 or CTRL+F11
   Macro                         ALT+F8
   Mail Merge Check              ALT+SHIFT+K
   Mail Merge Edit Data Source   ALT+SHIFT+E 
   Mail Merge to Doc             ALT+SHIFT+N
   Mail Merge to Printer         ALT+SHIFT+M
   Mark Citation                 ALT+SHIFT+I
   Mark Index Entry              ALT+SHIFT+X
   Mark Table of Contents Entry  ALT+SHIFT+O
   Menu Mode                     F10
   Merge Field                   ALT+SHIFT+F
   Microsoft Script Editor       ALT+SHIFT+F11
   Microsoft System Info         ALT+CTRL+F1
   Move Text                     F2
   New                           CTRL+N
   Next Cell                     TAB
   Next Field                    F11 or ALT+F1
   Next Misspelling              ALT+F7
   Next Object                   ALT+DOWN
   Next Window                   CTRL+F6 or ALT+F6
   Normal                        ALT+CTRL+N
   Normal Style                  CTRL+SHIFT+N or ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)
   Open                          CTRL+O or CTRL+F12 or ALT+CTRL+F2
   Open or Close Up Para         CTRL+0
   Other Pane                    F6 or SHIFT+F6
   Outline                       ALT+CTRL+O
   Outline Collapse              ALT+SHIFT+- or ALT+SHIFT+NUM -
   Outline Demote                ALT+SHIFT+RIGHT
   Outline Expand                ALT+SHIFT+=
   Outline Expand                ALT+SHIFT+NUM +
   Outline Move Down             ALT+SHIFT+DOWN
   Outline Move Up               ALT+SHIFT+UP
   Outline Promote               ALT+SHIFT+LEFT
   Outline Show First Line       ALT+SHIFT+L
   Overtype                      INSERT
   Page                          ALT+CTRL+P
   Page Break                    CTRL+ENTER
   Page Down                     PAGE DOWN
   Page Down Extend              SHIFT+PAGE DOWN
   Page Field                    ALT+SHIFT+P
   Page Up                       PAGE UP
   Page Up Extend                SHIFT+PAGE UP
   Para Down                     CTRL+DOWN
   Para Down Extend              CTRL+SHIFT+DOWN
   Para Up                       CTRL+UP
   Para Up Extend                CTRL+SHIFT+UP
   Paste                         CTRL+V or SHIFT+INSERT
   Paste Format                  CTRL+SHIFT+V
   Prev Cell                     SHIFT+TAB
   Prev Field                    SHIFT+F11 or ALT+SHIFT+F1
   Prev Object                   ALT+UP
   Prev Window                   CTRL+SHIFT+F6 or ALT+SHIFT+F6
   Print                         CTRL+P or CTRL+SHIFT+F12
   Print Preview                 CTRL+F2 or ALT+CTRL+I
   Proofing                      F7
   Redo                          ALT+SHIFT+BACKSPACE
   Redo or Repeat                CTRL+Y or F4 or ALT+ENTER
   Repeat Find                   SHIFT+F4 or ALT+CTRL+Y
   Replace                       CTRL+H
   Reset Char                    CTRL+SPACE or CTRL+SHIFT+Z
   Reset Para                    CTRL+Q
   Revision Marks Toggle         CTRL+SHIFT+E
   Right Para                    CTRL+R
   Save                          CTRL+S or SHIFT+F12 or ALT+SHIFT+F2
   Save As                       F12
   Select All                    CTRL+A or CTRL+CLEAR (NUM 5) or CTRL+NUM 5
   Select Table                  ALT+CLEAR (NUM 5)
   Show All                      CTRL+SHIFT+8
   Show All Headings             ALT+SHIFT+A
   Show Heading1                 ALT+SHIFT+1
   Show Heading2                 ALT+SHIFT+2
   Show Heading3                 ALT+SHIFT+3
   Show Heading4                 ALT+SHIFT+4
   Show Heading5                 ALT+SHIFT+5
   Show Heading6                 ALT+SHIFT+6
   Show Heading7                 ALT+SHIFT+7
   Show Heading8                 ALT+SHIFT+8
   Show Heading9                 ALT+SHIFT+9
   Shrink Font                   CTRL+SHIFT+,
   Shrink Font One Point         CTRL+[
   Small Caps                    CTRL+SHIFT+K
   Space Para1                   CTRL+1
   Space Para15                  CTRL+5
   Space Para2                   CTRL+2
   Spike                         CTRL+SHIFT+F3 or CTRL+F3
   Start of Column               ALT+PAGE UP
   Start of Column               ALT+SHIFT+PAGE UP
   Start of Doc Extend           CTRL+SHIFT+HOME
   Start of Document             CTRL+HOME
   Start of Line                 HOME
   Start of Line Extend          SHIFT+HOME
   Start of Row                  ALT+HOME
   Start of Row                  ALT+SHIFT+HOME
   Start of Window               ALT+CTRL+PAGE UP
   Start of Window Extend        ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP
   Style                         CTRL+SHIFT+S
   Subscript                     CTRL+=
   Superscript                   CTRL+SHIFT+=
   Symbol Font                   CTRL+SHIFT+Q
   Thesaurus                     SHIFT+F7
   Time Field                    ALT+SHIFT+T
   Toggle Field Display          SHIFT+F9
   Toggle Master Subdocs         CTRL+\ 
   Tool                          SHIFT+F1
   Un Hang                       CTRL+SHIFT+T
   Un Indent                     CTRL+SHIFT+M
   Underline                     CTRL+U or CTRL+SHIFT+U
   Undo                          CTRL+Z or ALT+BACKSPACE
   Unlink Fields                 CTRL+6 or CTRL+SHIFT+F9
   Unlock Fields                 CTRL+4 or CTRL+SHIFT+F11
   Update Auto Format            ALT+CTRL+U
   Update Fields                 F9 or ALT+SHIFT+U
   Update Source                 CTRL+SHIFT+F7
   VBCode                        ALT+F11
   Web Go Back                   ALT+LEFT
   Web Go Forward                ALT+RIGHT
   Word Left                     CTRL+LEFT
   Word Left Extend              CTRL+SHIFT+LEFT
   Word Right                    CTRL+RIGHT
   Word Right Extend             CTRL+SHIFT+RIGHT
   Word Underline                CTRL+SHIFT+W

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn