14:54 +08 Thứ bảy, 25/09/2021

NỘI DUNG WEBSITE

HỆ THỐNG TRA CỨU
Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT

Trang nhất » Tin Tức » VĂN BẢN » BỘ 


Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2013

Thứ tư - 01/01/2014 21:30
Đánh giá công chức, viên chức, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, tài chính năm 2013...

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
11    Số :   2147 /SGDĐT-TCCB                              Lâm Đồng, ngày  16   tháng  12  năm 2013
V/v : Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, tài chính năm 2013  
                                    Kính gửi :  - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
                                                     - Các phòng ban thuộc Sở GD&ĐT
Thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 1089/SNV-ĐTQLCBCC ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc Đánh giá phân loại công chức, viên chức; Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức, kê khai lý lịch, kê khai tài sản- tài chính năm 2013 như sau :
 
I. Đánh giá công chức năm 2013:
1. Đối tượng đánh giá: Tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Sở GDĐT và công chức là Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.
2. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức
          2.1 Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị (gồm Ban giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng, Phó phòng ban Sở):
a) Công chức tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác theo Phiếu đánh giá công chức.
b) Tập thể cơ quan sử dụng công chức họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;
c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc.
2.2. Đối với công chức còn lại tại cơ quan Sở GD&ĐT (gọi chung là công chức):
a) Công chức tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác theo Phiếu đánh giá công chức.
b) Trưởng phòng nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác;
c) Tập thể công chức của các phòng họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;
d) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức kết luận và quyết định xếp loại công chức tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm.  Thống kê kết quả xếp loại theo mẫu Thống kê kết quả đánh giá công chức.
 II. Đánh giá viên chức năm 2013:
1. Đối tượng đánh giá: Tất cả viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (là những người đã được tuyển dụng và có Quyết định trúng tuyển)
2. Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức chức
          2.1 Đối với viên chức quản lý do Sở GD&ĐT bổ nhiệm: (gồm Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)
a) Viên chức tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác theo Phiếu đánh giá viên chức (thông qua tự nhận xét, đánh giá trước tập thể).
b) Tập thể nơi viên chức làm việc tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;
c) Giám đốc GD&ĐT trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại viên chức và thông báo đến viên chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức quản lý làm việc.
2.2 Đối với các viên chức còn lại :
a) Viên chức tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác theo Phiếu đánh giá viên chức (thông qua tự nhận xét, đánh giá trước tập thể).
b) Tập thể đơn vị sử dụng viên chức tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;
c) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Thống kê kết quả xếp loại theo mẫu Thống kê kết quả đánh giá viên chức.
Lưu ý: Các đơn vị  dùng quy trình đánh giá viên chức để đánh giá người lao động hợp đồng còn lại phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng…nhưng không thống kê vào mẫu báo cáo của viên chức.  
 III. Kê khai lý lịch:
1. Đối tượng : tất cả cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Sở và cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.
2. Nội dung kê khai:  Kê khai bổ sung lý lịch theo Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ
Lưu ý: Đối với người được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, PHT,  Giám đốc, PGĐ trong năm 2013, hoặc được tuyển dụng, thuyên chuyển công tác về cơ quan Sở GDĐT thì chuyển hồ sơ cán bộ, công chức theo mẫu của Bộ Nội vụ (QĐ 07/2007) về phòng TCCB để quản lý theo quy định phân cấp quản lý.
IV. Kê khai tài sản, thu nhập:
Thực hiện theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Các đơn vị lưu ý một số nội dung sau:
 1. Đối tượng kê khai:
- Cơ quan Sở GD&ĐT: gồm cán bộ công chức từ Phó trưởng phòng trở lên và nhân viên kế toán.
- Các đơn vị trực thuộc: gồm các thành viên Ban giám hiệu, Ban giám đốc và nhân viên kế toán. Riêng các trường Cao đẳng còn gồm Trưởng, Phó các phòng ban và tương đương.
- Ngoài các đối tượng trên thì công chức, viên chức phụ trách các công việc sau cũng có nghĩa vụ kê khai tài sản:
Tuyển sinh, đào tạo thuộc các trường công lập.
Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; phân bổ chỉ tiêu đào tạo sau đại học và chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài.
Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.
Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
(Tại Sở GD&ĐT thì công chức các phòng sau đều phải kê khai tài sản tài chính: Phòng TCCB, KHTC, KT&KĐCLGD, GDCN&GDTX).
2. Trình tự, thủ tục kê khai:
          - Người đứng đầu cơ quan đơn vị căn cứ vào đối tượng kê khai, lập danh sách những người có nghĩa vụ kê khai theo biểu mẫu Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, tài chính và gửi email danh sách này về phòng TCCB theo địa chỉ phongtccb.solamdong@moet.edu.vn. (các đơn vị gửi trước ngày 20/12/2013 để tập hợp báo cáo).
-  Gửi mẫu Bản Kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai, hướng dẫn kê khai theo các văn bản trên.
          - Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai theo biểu mẫu, lưu giữ bản sao và nộp bản gốc theo quy định.
          - Người đứng đầu cơ quan đơn vị (hoặc người làm công tác tổ chức) thu nhận bản gốc, kiểm tra nếu đúng quy định thì  ký vào từng trang của mẫu Bản kê khai, sao lục gởi đến bộ phận công khai bản kê khai và các cấp quản lý theo phân cấp quản lý để lưu vào hồ sơ cán bộ.  
3. Công khai bản kê khai:
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bằng một trong hai hình thức sau: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp với phạm vi như quy định tại Điều 14 của Nghị định 78/2013/NĐ-CP.
Nếu công khai bằng hình thức niêm yết thì vị trí niêm yết phải đảm bảo an toàn, đủ điều kiện để mọi người trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể xem các Bản kê khai; thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục (khi bắt đầu và kết thúc niêm yết phải lập biên bản, việc niêm yết phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 3).
Cơ quan, đơn vị lập Hồ sơ theo quy định tại Điều 27 Thông tư 08/2013/TT-TTCP.
V/ Tổ chức thực hiện :
- Các đơn vị hoàn thành công tác đánh giá công chức, viên chức và kê khai tài sản trong năm 2013.  
- Trực tiếp gửi toàn bộ biểu mẫu đánh giá công chức, viên chức, Biên bản cuộc họp đánh giá công chức, Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, Danh sách người có nghĩa vụ kê khai, bảng kê khai của đối tượng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng quản lý về Phòng TCCB trước ngày 05/01/2014.
 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, các đơn vị trao đổi trực tiếp với phòng TCCB SGD&ĐT – Điện thoại: (063) 3820930./.
 (Gửi kèm công văn này gồm tất cả các văn bản hướng dẫn và biểu mẫu)

Nhấp vào đây để tải các biểu mẫu vềTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn