Thông báo "MẠO DANH BÁN SÁCH DẠO" từ Công đoàn ngành GD Sở GD Lâm Đồng

         Kính gửi: Các CĐCS trực thuộc.
 
         Hiện nay có người mạo danh Ông Phạm Anh Dũng phó trưởng Ban Tài chính của Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc một số người của Liên đoàn Lao động, một số người thuộc Ban Tổ chức... để bán sách, tài liệu dạo hoặc qua điện thoại...
 
          Công đoàn Giáo dục tỉnh thông báo đến các đơn vị được biết để phòng ngừa và có cách xử lý. Nếu Liên đoàn Lao động hoặc CĐGD tỉnh Lâm Đồng kêu gọi mua sách báo, tạp chí...sẽ có thông báo cụ thể bằng Email chính thống hoặc văn bản có dấu đỏ rõ ràng.
 
           Trân trọng!  
---------------- Thư đã chuyển tiếp ----------------
Từ: Công đoàn ngành GD Sở GD Lâm Đồng