Thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020


Thực hiện công văn số 2184/UBND-VX1 ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020. Trân trọng./.
           Chi tiết công văn số 2184/UBND-VX1 ngày 15/4/2020