Thông báo 98/TB-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp về một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới


Thực hiện công văn số 98/TB-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp về một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới, nhà trường gửi công văn đến toàn thể học sinh được biết. Học sinh chú ý Mục 3 để nắm được thời gian đi học trở lại. 

               Chi tiết công văn số 98/TB-UBND ngày 23/4/2020Nguồn tin: UBND tỉnh Lâm Đồng